Vardas ir/arba įmonė:
El. paštas:
Jūsų užklausa:

Privatumo politika

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja UAB „INEGA“ elektroninės parduotuvės www.inega.lt (toliau e. parduotuvė) kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. 
1.2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
1.3. UAB „INEGA“ vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
1.3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
1.3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai. 
1.3.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
1.3.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Elektroninės prekybos taisyklių;
1.3.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
1.3.3.3. UAB „INEGA“ įpareigota tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
1.3.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia UAB „INEGA“ arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
1.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
1.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
1.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė. 
1.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
1.8. Apie asmens duomenų tvarkymą Vyriausybės nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 
1.9. Naudotis e. parduotuvės paslaugomis gali:
1.9.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
1.9.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
1.9.3. juridiniai asmenys;
1.9.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

 

2. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS, SAUGOJIMAS

2.1. UAB „INEGA“ gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad būtų galima: 
2.1.1. apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
2.1.2. išrašyti finansinius dokumentus;
2.1.3. išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
2.1.4. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus. 
2.2. Registracijos e. parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. Lankytojas yra pats atsakingas už visų pirminių prisijungimo duomenų slaptumą.
2.3.Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis UAB „INEGA“ įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
2.4. UAB „INEGA“  gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

 

3. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

3.1.UAB „INEGA“ pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:
3.1.1. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

4. ASMENS DUOMENŲ PAKEITIMAS IR ATNAUJINIMAS

4.1. Jūs turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

 

5. INFORMACIJOS AR PRETENZIJŲ PERDAVIMAS

5.1. Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.
5.2.UAB „INEGA“, gavusi Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu info@inega.lt arba UAB „INEGA“ darbuotojams adresu Salantų 12A, Plungė, LT-90112).

 

6. PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS

6.1. UAB „INEGA“ turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas e. parduotuvėje. 
6.2. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e. parduotuvės sistemoje. Jei Klientas po Privatumo nuostatų pakeitimų paskelbimo naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais.